تاج گل افتتاحیه

قیمت : ۴۰۰هزار تومان

کد۵۴۱،تاج گل گلهای کار شده آنتریوم،لیلیوم،استر،ژربرا.ارسال گل دراسرع وقت به کل تهران