تاج گل ترحیم دوسبده شیک

قیمت : 850هزار

کد۵۳۴،تاج گل دوسبده بسیارشیک،گلهای کار شده گلایل،لیلیوم،آنتریوم،ژربرا