تاج گل ترحیم دوطبقه

قیمت : 750هزار

کد ۵۸۵ تاج گل ترحیم دوطبقه گلهای کارشده آنتریوم لیلیوم وژربرا ، با بهترین برگهای تزیینی