تاج گل ترحیم یکسره

قیمت : 450هزار

کد۵۳۶،تاج گل ترحیم یکسره ۲ونیم مترارتفاع گلهای کارشده گلایل لیلیوم آنتریوم ژربرا