تاج گل ختم سه طبقه استر

قیمت : ۸۵۰هزارتومان

کد۵۷۲.تاج گل سه طبقه باارتفاع ۳ونیم متر گلهای کار شده استر لیلیوم آنتریوم وژربرا