تاج گل دوسبده باران

قیمت : 450هزار

کد۵۵۸.تاج گل دوسبده با ارتفاع نزدیک به ۳مترباگلهای کار شده گلایل لیلیوم وآنتریوم