تاج گل دوسبده ترحیم

قیمت : 440هزار

کد۵۵۰،با ارتفاع ۲ونیم مترگلهای کار شده لیلیوم،گلایل،ژربرا،داودی