تاج گل ترحیم دوسبده لاکچری

قیمت : 980هزار

کد۵۲۵،تاج گل دوسبده بسیارشیک ،گلهای کارشده آنتریوم،لیلیوم وبابرگهای بسیارعالی تزئین شده