تاج گل دوسبده گلایل

قیمت : ۳۱۵هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۵۲.تاج گل ترحیم دوطبقه گلایل،گلهای کار شده گلایل،شب بو لیلیوم وژربرا فقط بایک تماس گل خودرادرمحل تحویل بگیرید