تاج گل ترحیم دوطبقه بسیارشیک

قیمت : 490هزار

کد۵۲۴،تاج گل دوطبقه پرگل باارتفاع ۲ونیم متری،گلهای کارشده گلایل،لیلیوم،ژربرا