تاج گل سلطنتی

قیمت : ۵۲۰هزارتومان

کد ۵۱۹،تاج گل سلطنتی بسیار عالی،گلهای کار شده آنتریوم،لیلیوم،داودی سفید.شماهموطن عزیز بایک تماس گل خودرادرمحل تحویل بگیرید