تاج گل هفت طبقه فانتزی

قیمت : یک میلیون و هفتصدو پنجاه هزار

کد۵۶۷.تاج گل هفت طبقه فانتزی تزئین شده با بهترین برگهای تزئین شده وگلهای آنتریوم ولیلیوم.بهترین گلها وبابهترین کیفیت وباقیمت مناسبراازمابخواهید