تاج گل یک طبقه ونیم

قیمت : 280هزار

کد۵۵۱.گلهای کار شده دراین تاج گل گلایل و شب بو لیلیوم با ارتفاع ۲متر