تاج گل ۷سبده افتتاحیه

قیمت : دومیلیون وشیشصدهزارتدمان

کد۵۴۵.تاج گل ۷سبده گلهای کار شده لیلیوم آنتریوم ارسال گل به تمام نقاط تهران رایگان .تزئین سبدگل ،با گلهای تازه وشیک