سبدگل رزلاکچری

قیمت : ۶۵۰هزارتومان

کد۵۳۲،سبد گل رزهلندی با ۱۴۰شاخه گل رز.بهترین هدیه ،برای بهترین دوست