ارکیده فلوناپسیس - تاج گل

ارکیده فلوناپسیس

تلفن فروش : 09120360667

ارکیده فلوناپسیس بنفش سفید ارکیده سینبلیم

قیمت هر شاخه سینبلیم دویست پنج هزار تومان هست و هر گل فلونا نارسیس بیست پنج هزار تومان محاسبه می شود