تاج گل ترحیم تک سبده بسیارعالی

قیمت : 450هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۲۹،تاج گل تک سبده،گلهای کار شده گلایل لیلیوم ،ژربرا ،آنتریوم فقط بایک تماس گل خودرادرمحل تحویل بگیرید.رنگ گلها به سلیقه شما قابل تغییراست