تاج گل ترحیم دوطبقه بسیارشیک

قیمت : 490هزار

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۲۴،تاج گل دوطبقه پرگل باارتفاع ۲ونیم متری،گلهای کارشده گلایل،لیلیوم،ژربرا