تاج گل دوطبقه

قیمت : 380هزارتومان

تلفن فروش : 09120360667

کد۵۵۷.تاج گل دوسبده با ارتفاع دونیم متر گلهای کار شده گلایل لیلیوم و شب بو وژربرا